• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Сторінка логопеда

ОРГАНІЗАЦІЯ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ У ЗАКЛАДІ

Мова - невичерпне джерело розумового розвитку дитини, без розвиненого мовлення малюк не зможе здобути міцних і грунтовних знань з основ наук, не зможе цілісно і гармонійно розвиватися.

На сучасному етапі збільшилась кількість дітей, які потребують ранньої логопедичної допомоги (з 2 - 3-х років). Досвід показує, що найбільш доцільно здійснювати логопедичну допомогу у спеціальних групах компенсуючого типу, де можна максимально сконцентрувати зусилля спеціалістів на головній проблемі корекції мовлення.

Робота спеціальних логопедичних груп закладу передбачає вирішення таких завдань:

  • створення єдиного корекційно-освітнього простору;
  • обладнання предметно-ігрового розвивального середовища, яке стимулює мовленнєвий розвиток дитини;
  • пропаганда логопедичних знань серед батьків і педагогів;
  • розширення інтегрованих зв'язків, об'єднання зусиль педагогів, медиків, батьків і дітей з метою корекції мовленнєвих порушень.

ЄДИНИЙ КОРЕКЦІЙНО-ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

За відсутності своєчасної допомоги з боку спеціалістів та батьків, мовленнєві проблеми у дітей ускладнюються паталогією розвитку особистості. Можливі агресивність, підвищена розторможеність. Поряд з цим у дітей, які мають мовленнєві порушення, нерідко спостерігається підвищена виснажливість, дефіцит уваги, знижені память і працездатність.

Комплексний підхід до корекції мовлення забезпечує інтегрований зв'язок між спеціалістами, які працюють з дітьми-логопатами.

Медичний персонал разом з батьками здійснює профілактичну та лікувальну роботу.

Вчитель-логопед проводить релаксацію, дихальну, пальчикову та артикуляційну гімнастики, масаж, ставить та автоматизує звуки, розвиває фонематичний слух і т.і..

Вихователі разом з вчителем-логопедом закріплюють набуті знання, доводять звуки до автоматизму, збагачують словник дітей з певних лексичних тем, допомагають їм практичним шляхом оволодіти навичками словоутворення і словозміни, граматичними категоріями, узгодженням в роді, числі й відмінку, що є профілактикою можливих порушень писемного мовлення: дисграфії та дислексії.

Музичний керівник проводить логоритмічні заняття, розвиває загальну і дрібну моторику, відпрацьовує координацію рухів, пропагує і вводить музикотерапію у повсякденне життя. "Музичні ліки" допомагають дитині зняти напругу, відпочити чи, навпаки, підвищити тонус, працездатність, створити бадьорий, життєрадісний настрій.

Практичний психолог спільно з учителем-логопедом і вихователями займається діагностикою, виявляє компенсаторні можливості, труднощі у розвитку інтелектуально-пізнавальної діяльності, веде тренінгові групи, ознайомлює вихователів і батьків з технологією надання допомоги дітям, які зазнають труднощів у соціальній адаптації (міжособистісних стосунках, мовленнєвій комунікації).

Школа молодих батьків - заняття логопеда Сербіної Олени Михайлівни.

/Files/images/DSCN0498.JPG

/Files/images/DSCN0476.JPG

Роль семьи в формировании речи ребёнка

Сегодня нам предстоит разговор о развитии одного из важнейших познавательных процессов человека – речи. Речь, как исторически сложившаяся форма общения, развивается в дошкольном возрасте по двум направлениям.

Во-первых, совершенствуется её практическое употребление в процессе общения ребёнка со взрослыми и сверстниками.

Во-вторых, речь становится основой перестройки мыслительных процессов и превращается в орудие мышления.

Основная задача речевого развития детей – это овладение нормами и правилами родного языка, определёнными для каждого возраста, а также развитие у детей коммуникативных способностей, т.е. способности общаться.

Плохо говорящие дети, начиная осознавать свой недостаток становятся молчаливыми, замкнутыми, застенчивыми, нерешительными, затрудняются в общении со сверстниками, снижается познавательная активность. Любое нарушение в ходе развития речи –отражается на его деятельности, и в поведении, и на формирование личности в целом.

Сам ребёнок овладевает речью только в процессе общения со взрослыми.

Известно, что дети даже без специального обучения с самого раннего возраста проявляют большой интерес к речи: создают новые слова, ориентируясь как на смысловую, так и на грамматическую сторону языка. Но при стихийном речевом развитии лишь не многие дети достигают определённого уровня. Поэтому необходимо целенаправленное обучение, чтобы создать у детей интерес к родному языку и способствовать творческому отношению к речи, его развития. Показателем речевого развития является развитая устная речь.

Физическое и психическое воспитание ребенка начинается в раннем детстве. Все навыки приобретаются в семье, в том числе и навыки правильной речи. Речь ребенка формируется на примере речи родных и близких ему людей: матери, отца, бабушки, дедушки, старших сестер и братьев. Бытует глубоко неправильное мнение о том, что звукопроизносительная сторона речи ребенка развивается самостоятельно, без специального воздействия и помощи взрослых, будто бы ребенок сам, постепенно, овладевает правильным произношением.

В действительности же невмешательство в процесс формирования детской речи почти всегда влечет за собой отставание в развитии. Речевые недостатки, закрепившись в детстве, с большим трудом преодолеваются в последующие года. Разумная семья всегда старается воздействовать на формирование детской речи, начиная с самых ранних лет. Очень важно, чтобы ребенок с раннего возраста слышал речь правильную, отчетливую, на примере которой формируется его собственная речь.

Родители просто обязаны знать, какое огромное значение для ребенка имеет речь взрослых, и как именно нужно разговаривать с маленькими детьми.

- Взрослые должны говорить правильно, не искажая слов, четко произнося каждый звук, не торопиться, не «съедать» слогов и окончаний слов.

- Совершенно неуместна «подделка» под детский язык, которая нередко тормозит развитие речи. Если взрослые не следят за своей речью, то до уха ребенка многие слова долетают искаженно («смори» вместо «смотри», «не бежи» вместо «не беги», «ваще» вместо «вообще» и т.д)

-Особенно четко нужно произносить незнакомые, новые для ребенка и длинные слова. Обращаясь непосредственно к сыну или дочери, вы побуждаете их отвечать, а они имеют возможность внимательно прислушиваться к вашей речи.

-Вы должны приучить малыша смотреть прямо на говорящего, тогда он легче перенимает артикуляцию взрослых. Опытный педагог, присмотревшись к вновь поступившим воспитанникам, очень быстро составит мнение о том, что дала ребенку его семья (общее развитие, интеллект, развитие речи)

Істотну допомогу в корекційно-освітньому процесі подолання логофобій надають казко-, лялько-, арт-терапія.
Отже, багаторічний досвід роботи доводить, що стійких результатів можна досягти лише за наявності єдиного корекційно-освітнього простору з його системою інтеграційних зв'язків.

Особенности обучения чтению детей-логопатов

Детство — это этап подготовки к будущей жизни. Период от рождения до поступления в школу является по признанию специалистов всего мира возрастом наиболее стремительного физического и психического развития ребенка, возрастом формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в течение всей последующей жизни.

Быть личностью — это значит не только быть таким как все, владеть всем, чем владеют другие, но и быть неповторимой индивидуальностью с собственными вкусами, интересами, способностями.

Только сочетание возрастных и индивидуальных подходов в воспитании и обучении детей может обеспечить их полноценное развитие. Реализация возрастных возможностей физического, умственного, психического развития происходит благодаря участию дошкольников в соответствующих возрасту видах деятельности: игре, речевом общении, музыкальной деятельности, изодеятельности и т. д.

Организация этих видов деятельности, руководство ими, забота об их совершенствовании должны находиться в центре внимания педагогов.

Работая в специальном учреждении для детей с нарушениями речи, мы находимся в постоянном поиске эффективных путей оказания помощи детям, которые поступают к нам. А дети именно не такие, как все — это дети с общим недоразвитием речи.

При нормальном речевом развитии дети к пяти годам свободно пользуются развернутой фразовой речью, разными конструкциями сложных предложений. Они имеют достаточный словарный запас, владеют навыками словообразования и словоизменения. К этому времени окончательно формируется правильное звукопроизношение, готовность к звуковому анализу и синтезу.

У детей с общим недоразвитием речи все эти процессы протекают не так, как у детей с нормальным речевым развитием: у некоторых детей даже при нормальном слухе и интеллекте резко задерживается формирование каждого из компонентов языка: фонетики, лексики, грамматики.

У всех детей с общим недоразвитием речи всегда отмечается отставание словарного запаса и грамматического строя.

В специальные группи детского сада нередко поступают дети уже в старшем дошкольном возрасте — 4–5 лет, с большим опозданием. У них наблюдается отставание в формировании познавательной активности. В результате речевого дефекта сужен контакт с окружающими, проявляются недостатки в сенсорной, эмоционально-волевой, интеллектуальной сферах. У детей нарушена мелкая моторика рук, а иногда и общая координация движений, снижен уровень всех психических процессов: памяти, внимания, мышления.

Время пребывания ребенка в детском саду очень ограниченно, а, следовательно, перед нами стоит задача в кратчайший срок (за 1- 2 года) исправить недостатки речевых нарушений, подготовить его к обучению в школе.

В решении этих задач очень помогает методика обучения детей чтению Н. А. Зайцева. Она очень эффективна в обучении детей с нарушениями речи, в коррекционной работе с ними.

Большое место в коррекционно-развивающем процессе отведено обучению грамоте. Ей посвящены множество методик, среди которых наиболее известны предложенные Б.Д. Элькониным и Л.Е. Журовой. Однако мы стали использовать в своей работе систему Н.А. Зайцева, в основе которой лежит применение таблиц и кубиков. Она проста, доступна, а главное - интересна и дает поразительные результаты. Благодаря тому, что у кубиков много признаков (цвет, размер, вес, наполняемость), а таблицы имеют определенные цвета, дети быстро запоминают все слоги. Таким образом формируется оптико-пространственная, зрительно-слуховая, слухо-моторная связь, необходимая для чтения и письма.

Дети с ОНР испытывают трудности в усвоении слияния согласный + гласный, йотированных гласных, в различении звуков по твердости - мягкости, звонкости - глухости. Озвучивая слоги, мы перепрыгиваем мучительный процесс слияния согласного и гласного звуков, и у ребенка появляется желание идти дальше - читать. Озвучили два слога Ма и ша - и ребенок прочитал свое имя!

Дети зачисляются в группу и уже с первых дней начинают заниматься с таблицами и кубиками: радуются, находя знакомые буквы, пытаются запомнить незнакомые. На первом этапе проводится автоматизация звуков. Во второй половине года дети читают уже односложные и двусложные слова без стечений. Одновременно они знакомятся с понятием ударение. Таким образом идет закрепление произношения звуков, введение их в речь. На следующий год дети читают и пишут простые предложения. Им даются понятия заглавная буква и точка в конце предложения, элементарные знания по орфографии (правописание со четаний жи - ши, ча - ща, чу - щу). Воспитатели вечером проводят занятия по закреплению полученных детьми знаний.

Использование кубиков и таблиц позволяет логопеду решать практически все задачи коррекционного обучения и воспитания.

1. Развитие речевого дыхания и ритмико-интонационной стороны речи. На одном вдохе дети пропевают два-три слога. Петь можно громко или тихо.

2. Развитие фонематического слуха. Процесс различения звуков по твердости и мягкости, звонкости и глухости происходит быстрее, поскольку кубики различаются по многим параметрам.

3.Автоматизация и дифференциация звуков. На этом этапе в работу включаются слоги. Например, при автоматизации звука [р] логопед просит детей найти слог ра либо вместе с ними пропевает все слоги с этим звуком. Аналогично проходит дифференциация звуков: дети читают парами; логопед читает слог с одним звуком, ребенок - с другим.

4. Развитие зрительно-моторной координации, профилактика нарушения зрения и осанки.

Благодаря врожденной физической активности у детей быстро происходит синхронизация движений руки и глаза. Проводится работа над пространственной ориентировкой: логопед называет, где находится слог, а дети находят его: выше - ниже - справа - слева - в середине.

5. Профилактика дисграфии и дислексии, развитие мелкой моторики.

В таблице на кубиках нет неверных слогов. Ребенок не прочитает и не напишет чу с буквой ю, ши - c буквой ы. Слог запоминается целиком, что облегчает процесс слияния букв. Обучаясь их правильному написанию, дети пальцем под счет обводят уже имеющиеся буквы в верной последовательности и сверху вниз.

6. Обогащение и активизация словаря, отрабатываемого на фронтальных занятиях и вне их.

В различных играх и игровых заданиях дети пишут слова и фразы, собирают их из кубиков.

7. Коррекция эмоционально-волевой сферы.

Логопеды знают, как трудно расшевелить заторможенного и скованного ребенка. На занятиях, где присутствует элемент соревнования, он раскрепощается, становится более уверенным в себе.

Благодаря применению системы Н.А. Зайцева при обучении грамоте именно в логопедической работе с детьми многие наши выпускники успешно учатся в массовых школах и гимназиях

Обучение чтению по методике Н.А.Зайцева

Н. Зайцев изобрел оригинальный способ интенсивного обучения чтению. Легко и непринужденно, играя, дети познают грамоту. Ребенок играет, и сам того не замечает, как учится читать. Метод обучения чтению по складам известен еще со времен Л.Толстого (книга «Юности честное зерцало»).

Что такое кубики Зайцева? Это систематизированное размещение на кубиках всех возможных в русском языке складов. По методике Н.Зайцева обучение чтению происходит не через звуки, а через склады. Склад – это фонетически законченная единица информации. Ребенок начинает говорить складами. Потом мы пытаемся научить его буквам и звукам, вводим понятия, собственно и ненужные для обучения чтению. С этим соглашаются и русские фонетисты: Л.Бондаренко, Л.Зиндер. Метод Н.Зайцева избегает двойного перехода склад – звук – склад (от лепета ребенка в раннем детстве до изучения букв с воспроизведением «алфавитного» названия, и до чтения), потому читать легче.

Из чего состоит пособие Н.Зайцева для обучения? Пособие состоит из кубиков и таблиц.

Кубики отличаются друг от друга по величине и цвету. По цвету кубики делятся на: «золотые» (большие – А,Э,О,У,Ы и маленькие – Я, Е, Ю, Ё, И), «железные» - звонкие согласные, «деревянные» - глухие согласные, белые – разделительные знаки и большая буква. На больших «деревянных» и «железных» кубиках – буквы, которые обозначают твердые согласные звуки, а на маленьких – мягкие согласные.

Таблицы Зайцева – это систематизация складов.

Главный принцип метода – все кубики даются одновременно. Кубики различаются больше, чем по 30 признакам.

Методика, разработанная Николаем Александровичем Зайцевым, обосновывается многими данными психологической науки.

На этапе мотивации учебной деятельности методика затрагивает процесс становления внутренней позиции школьника. Дети, приходящие на занятия, как правило ещё дошкольники, ощущают себя в новой социальной роли, роли ученика, взрослого, что придаёт им дополнительные стимулы к учению. Дети приходят на занятия, принося с собой всю школьную атрибутику, возвращаясь домой и обыгрывая прошедший день, они, по наблюдению родителей, воспроизводят в играх моменты школьно-учебной деятельности, то есть собственно школьное, учебное содержание занятий. Приобщение к серьёзной, школьной жизни помогает в дальнейшем быстрее адаптироваться в условиях настоящего школьного образования, делает смену социальных ролей (дошкольник - школьник) более безболезненной и мягкой.

Задания, сложность которых находится в зоне ближайшего развития ребёнка, стимулируют желание учиться. Обучение чтению при помощи игровых кубиков Зайцева требует выполнения довольно сложных мыслительных операций, которому ребёнок учится под руководством взрослых. Таким образом, методика Зайцева позволяет организовать работу детей как преодоление системы «посильных трудностей», решение задач, не слишком лёгких и неинтересных, но и не слишком трудных и утомительных. Это позволяет наиболее интенсивно задействовать в учебной деятельности познавательный интерес ребёнка.

Ведущей деятельностью старшего дошкольника является игра, в младшем школьном возрасте - это учебная деятельность. Вопрос об особенностях ведущей деятельности периода перехода от дошкольного к младшему школьному остаётся открытым. Игра как ведущий вид деятельности должна полностью исчерпать свои возможности, должна изжить себя. Игра должна плавно перерасти в учебную деятельность. Учебная деятельность на первых этапах своего становления должна носить игровой характер. Именно этому и способствует игра-пособие «Кубики Зайцева». Игра плавно переходит в учебную деятельность, без противоречий в психике ребёнка. Дети овладевают учебными навыками, учатся читать в игре.

Игровая деятельность сопровождает весь учебный процесс: знакомство с кубиками, находящимися в составе пособия, написание слов, составление рассказов к рисункам, составление текстов и т.д. Причём игра воспринимается не как развлекательный элемент обучения, а как самостоятельный поиск, выбор возможных ответов и во многом самостоятельная постановка цели.

«Игра только тогда и там, где есть твой выбор, твой поиск, твоя борьба... Используются твои индивидуальные качества. Без выбора, поиска, борьбы нет игры» - так справедливо утверждает Н. А. Зайцев. В процессе игры дети учатся различать твёрдые и мягкие, глухие и звонкие согласные, проводить классификации, работать с таблицами, писать и читать слова, предложения, тексты. Игровая деятельность при обучении по этой методике является ведущей, что учитывает психологические особенности детей дошкольного возраста.

Выше уже говорилось о том, что в дошкольном возрасте идёт становление и развитие операционально-технической сферы деятельности (развитие символической функции). Дети усваивают знаки - буквы, тем самым развивается способность психики замещать одни объекты (звуки) другими (буквами), а начинаем этому учить с конкретного предмета - символа - кубика. Работа с кубиками Зайцева способствует формированию умения различать слово и обозначаемый им предмет, внешнюю и смысловую сторону слова. Дошкольник может определить звуковой и буквенный состав слова с опорой на кубик. Слово, записанное кубиками помогает в дальнейшем первокласснику составлять схемы-модели слов, как этого требует школьная программа.

Дети, обучающиеся по методике Н. А. Зайцева, могут сравнивать слова, отвлекаясь от их предметных значений. Так, отвечая на вопрос: «Какое слово длиннее змея или шнурок?», дети подсчитывали количество кубиков в каждом слове, называли правильный ответ, аргументируя его тем, что «здесь кубиков больше».

Методика Зайцева помогает овладеть детям языковой действительностью, той действительностью, которая затем будет осваиваться на уроках русского языка. При обучении грамоте речь, являвшаяся ранее для ребёнка только средством общения, становится объектом исследования, анализа. Период вдумчивого отношения к языку приходится как раз на возраст 4-5 лет. При работе с кубиками дети учатся операциям сравнения, соотнесения между собой различных параметров языковой действительности: звук, слог, слово, предложение; звонкие и глухие, парные и непарные, твёрдые и мягкие звуки.

Обучение в дошкольном и младшем школьном возрасте должно быть наглядным, т. к. ребёнок этого возраста мыслит образами. Методика Н. А. Зайцева даёт возможность получать информацию с использованием большинства анализаторов: тактильных, слуховых, зрительных. Чёткое дифференцирование даётся средствами графики, цвета, объёма, веса, тактильных ощущений (вибрация наполнителя кубика, воспринимаемая пальцами руки). Многие сведения понимаются через тактильные ощущения. Например, понятия «твёрдый» «мягкий» звуки показаны различным объёмом кубиков: большой объём кубика - символ твёрдых звуков, маленький объём - символ мягких кубиков.

Обучение чтению идёт также и по таблицам, слоги в которых группируются с парными и непарными (как по глухости-звонкости, так и по твёрдости-мягкости), слоги с сонорными согласными и т. д., что позволяет ребёнку наглядно различать и выделять группы букв, слогов, обозначающих соответствующие звуки, представить звуки речи в системе.

Одним из важных моментов методики является поэтапное формирование умственных действий и связанных с ним понятий. Так на первом этапе ребёнок действует с материальными предметами - кубиками, на втором этапе каждое действие сопровождается словесными пояснениями и на последнем этапе можно наблюдать самостоятельное чтение ребёнка.

Таким образом, можно сказать, что методика Николая Александровича Зайцева позволяет осуществить переход игровой деятельности в учебную без противоречий в психике ребёнка, способствует становлению внутренней позиции школьника, благоприятствует развитию символической функции, выводит на новый уровень понимания наглядности, формирует умственные действия, лежащие в основе чтения и письма.

Обучение грамоте как раздел методики родного языка имеет богатую историю. Проблемы обучения грамоте волновали выдающихся педагогов прошлого - К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, В. П. Вахтерова, В. А. Флёрова и др. Элементарная грамота (навыки чтения, письма и счёта) долгое время была недоступна для народных масс. В прошлом столетии на запоминание букв и «складов» тратили два года. Сегодня методика обучения грамоте рассматривает вопросы обучения чтению и письму шестилеток за семь месяцев; вопросы связи задач формирования элементарных навыков чтения и письма с задачами подготовки к усвоению грамматики, орфографии, фонетики, не нарушив требований доступности, систематичности и научности; методику введения игровых моментов в обучение.

Для этого обсуждение методов обучения грамоте, учебных комплектов и пособий, методических пособий для учителя идёт не только в министерских кабинетах, но и в школьных классах. В сложившейся ситуации каждому обучающему читать необходимо знать, как становилось и развивалась наука об обучении грамоте, потому что, «чтобы знать куда идти, надо знать, откуда мы пришли».

В 60-е годы нашего столетия на страницах педагогической печати (журналы «Советская педагогика», «Начальная школа») разворачивается дискуссия о формах и методах обучения грамоте. Причинами дискуссии с одной стороны были трудности слогослияния, с которыми продолжали сталкиваться учителя, применяя на практике аналитико-синтетический метод обучения чтению, с другой стороны новейшие знания, полученные учеными в результате проведения многочисленных научных экспериментов и теоретических исследований в области фонетики .

Новейшие исследования в области фонетики, проведенные к началу 60-х годов позволили с уверенностью говорить о необходимости внести изменения в устоявшуюся методику обучения чтению.

К середине 20 века проблема слияния не потеряла своей актуальности. Интерес к ней был обусловлен «муками слияния», которые нередко сопровождали у детей овладение грамотой.

Говоря в начале 50-х годов о процессах слияния, подводящих ребёнка к слитному чтению слога, профессор Т. Г. Егоров особенно выделял вопрос о «побуквенности» чтения. Егоров отмечал, что дети на начальном этапе обучения чтению перед прочтением слога проговаривают вслух отдельные звуки, зачастую не способны соединить их в единое целое и сопоставить их с известными им звуковыми конструкциями разговорного языка.

Однако уже в следующем десятилетии, в ходе научно-практических изысканий 60-х годов, исследователи пришли к выводу о возможности создания методики, сводящей побуквенное чтение у детей при обучении чтению, к минимуму. Для этого были применены все новейшие разработки учёных-лингвистов, методистов, учителей-практиков. Авторы современного варианта аналитико-синтетического метода исходили из следующих психологических и лингвистических предпосылок:

звуки в любом двубуквенном открытом (прямом) слоге слиты в один звуковой комплекс и эта монолитность звуков в прямом слоге, являющаяся результатом пневматической спайки согласного с последующим гласным, характерна всем языкам мира;

остальные звуки в слове, находясь за пределами прямого слога, сохраняют относительную автономию: в наименьшей степени связаны с другими звуками в слове «согласные, которые стоят в конце закрытого слога (суп, кот, мак) или в начале слога перед другими согласными, особенно в тех случаях, когда другой согласный - сонорный (груша, блины, жнецы). Еще менее связан с другими звуками слова гласный звук, когда он один составляет слог (о - сы, а - ист, у -лица, и -ва). Во всех этих случаях выделенный звук очень легко, как бы сам собой, отпадает от слова в самом процессе произношения, то есть является слоговым; - «мгновенные звуки (даже мгновенные глухие согласные звуки) могут быть слоговыми в изолированном (искусственном) употреблении, например «слоговые (К) и (Ц)» .

Тем не менее при всех достоинствах методика обучения чтения сохраняет известную сложность, обучение проходит довольно медленно. Недостатки с особенной силой проявляются при переходе к обучению детей с 6 летнего возраста.

Выяснилось, что не все дети вполне понимают процесс звукослияния даже в таком упрощенном варианте. При соединении гласного и согласного ребенку приходится выполнять довольно сложные мыслительные операции. Например, при чтении открытого слога ребенок должен определить артикуляцию согласного, твердое или мягкое чтение согласного звука, различие которого в корне меняло само чтение слога. Алгоритм правильного произношения слогов вырабатывается медленно и с трудом. Для ускорения этого процесса уже в 60-е годы стали применяться таблицы слогов, которые позволили проводить постоянный тренинг изученных слогов, а также позволяют отстающим ученикам, выучить неосвоенные ими в общем процессе обучения слоги при повторном и т.д. возвращении к ним при табличной работе. Делается упор на формиров формирование у ребенка наглядного образа слога, для создания правильного чтения. Такие таблицы применяются сейчас в традиционной методике.

Однако работа по таблице и со страницей букваря в том виде, как она существует в традиционной методике имеет свои слабые стороны. Прямая связь письма с развитием моторики руки ребенка не позволяет быстро освоить письмо, обучение которому хотя и идет параллельно с обучением чтению, все таки заметно отстает от него. Это не позволяет учителю вводить довольно сложные задания, связанные с письмом, соответствующие тому уровню освоения грамоты, которого ребенок к тому времени уже достигает при чтении. Выбор слов для письма невелик. Письмо дается ребенку трудно и не рождает в нем достаточного энтузиазма. Особенно большие трудности оно вызывает при обучении шестилеток.

Другим слабым звеном в традиционной методике является отсутствие на ранних этапах обучения чтению сложной игровой деятельности, достаточной самостоятельности ребенка. Наглядность в традиционной методике, как правило, имеет развлекательный характер, так как методика в большинстве случаев не позволяет использовать довольно сложные, связанные с непосредственной живой речью задачи.

Усовершенствование методики слогового аналитико-синтетического метода обучения чтению было сделано Н.А. Зайцевым. Зайцеву удалось применить новую, построенную в виде понятного детям алгоритма систему определения артикуляции согласных. Ряды гласных, порождающих мягкую и твердую артикуляцию представлены в виде 2 «песенок», которые образуют согласными два вида слогов. Все открытые слоги, отдельные гласные и отдельные согласные записаны в кубиках, которые позволяют выполнять довольно сложные упражнения связанные с письмом Сохраняется табличная форма работы со слогами, что дает как и в традиционной методике видеть материал в целом, в системе, но при этом таблицы и работа с ними более алгоритмизирована и понятна детям младшего возраста, особенно шестилеткам.

Наглядность и игра связаны с постановкой детьми задачи прочтения или написания слов и самостоятельного решения при небольшой помощи учителя. Возможность пользоваться сразу всеми имеющимися кубиками позволяет сделать игру более разнообразной, так как ребенок имеет возможность для решения своих задач использовать сразу всевозможное сочетание слогов. Методика Н.А. Зайцева больше других на настоящий момент соответствует возрастным особенностям детей дошкольного возраста и позволяет легко обучать детей шести и даже пятилетнего возраста.

Методика, разработанная Николаем Александровичем Зайцевым относится к аналитико-синтетическим методам. В ней параллельно и практически одновременно применяются упражнения аналитического и синтетического характера. Обучение начинается сразу с использованием всех букв алфавита, расположенных на игровых кубиках. Процесс звукослияния отрабатывается с помощью интересного методического приёма - песенок. Эти песенки являются в определённой последовательности рядом слогов, образованных буквами гласных, согласных и согласный + гласный. За единицу чтения в методике Зайцева принят графический слог. Слоги на кубиках изображены так, что заранее определяется характер чтения согласных - твёрдо или мягко. Пропевание слогов типа СГ , визуальное различие слогов с твёрдыми и мягкими согласными позволяет избежать опасности побуквенного чтения. Слог при таких звуковых упражнениях не делится на части, а выступает как единое неделимое целое, что соответствует современным научным требованиям к обучению чтению («Читай по слогам!») и тем выводам о психологии чтения слога, к которым пришёл Т. Г. Егоров.

Подобные упражнения с таблицами, с кубиками не являются чисто синтетическими. В них заключены элементы анализа. Рано или поздно ребёнок, наблюдая за чтением по кубикам, начинает выделять гласную, как изменяемую часть слога, благодаря которой читается слог. Без расчленения слога ребёнок учится анализировать его, понимать его структуру, определять сходства и различия отдельных видов слогов (парные - непарные, глухие - звонкие и т. д.).

Аналитические упражнения применяются на уровне анализа слов, словосочетаний, предложений. Обычно ребёнку предлагается самостоятельно найти слог с которого начинается, или который включается в слово. При этом ребёнок ищет именно слог (а не отдельные звуки), что позволяет сразу после анализа прочитать найденное. Возможность таких поисков ребёнка заключена в той удобной форме, в которой представлен графический слог (в форме кубика, таблицы, песенки). Структура, алгоритм, заданный этой формой позволяет ребёнку действовать самостоятельно, сводя его задачу до уровня ближайшего развития умственных способностей. Это устраняет необходимость мучительного зазубривания, позволяет использовать уже на этом, раннем этапе обучения поисковые, проблемные, игровые формы работы.

Игра не просто занимательный момент, а форма решения серьёзных учебных задач, полезность и важность которых осознанна самим ребёнком. Именно он сам, а не учитель, ставит перед собой эти задачи (написать слово, прочитать слово) и сам решает их. Той же серьезной цели служит и наглядность, главное достоинство которой не наличие большого количества занимательных картинок со сказочными героями ( на самом деле отвлекающих от главной цели обучения), а в системе знаковых (цветовых, звуковых, графических, объемных различий), которые позволяют ребенку понять структуру речевых форм и соотношений знаков письма и звуков речи. Это в дальнейшем (при обучении в школе) помогает проводить звуковой анализ слова с использованием схем-моделей.

Н. А. Зайцев предлагает обучать чтению по «складам» (единицам чтения), а не по слогам и буквам, как это традиционно принято. Исчезают проблемы «слияния» букв в слоги. Авторская методика Н. А. Зайцева во много раз упрощает обучение (а это имеет большое значение, когда срок обучения сокращается до 2 или одного года)

Взять хотя бы звуковой анализ слов. По традиционной методике мы пользовались фишками, кружочками разного цвета (сначала все звуки обозначались серыми кружочками, затем гласные — красными, согласные мягкие — зелеными, согласные твердые — синими и т. д.). Все это требует большую подготовку к занятию — нужно обеспечить каждого ребенка наглядным материалом. На занятии отнимают много времени мелкие детали и т. д. Дети путаются с кружочками, а если и научатся правильно пользоваться, то действия их очень ограничены. Дети «привязаны» к словам «мак», «жук», «луна» и др. Стоит отступить от них и предложить новое незнакомое слово, ребенок затрудняется найти правильное решение, допускает ошибки. По методике Зайцева наглядный материал всегда на месте. И таблицы, и комплект кубиков, которые содержат информацию не только о буквах, но и о звуках, находятся в доступном для детей месте и им можно пользоваться в любое время — на фронтальном или индивидуальном занятиях, в свободное от занятий время.

Занимайтесь грамотой с интересом!

Кiлькiсть переглядiв: 1245